PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 4 4 169 4 6 6 12 6,201,557
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 22 3,848 4 5 4 4 6 2 1 5,932,127
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 83 3,689 4 30 858 4 4 8 4 6,216,839
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 90 5,036 46 31 113 12 16 3 29 6,600,416
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 59 3,955 37 208 441 15 32 3 2 6,106,895
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 90 6,313 22 4 215 20 5 2 9 6,189,605
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 28 4 4 6 4 1 2 5,960,172
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 66 3,378 13 4 61 4 4 4 4 6,225,239
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 80 4,575 14 6 4 4 15 6 1 6,063,194
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 1 1 6,255,213
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 96 6,211 12 109 258 7 6 11 2 6,162,801
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,039 5 4 9 7 4 2 1 6,332,027
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 70 49 159 4 4 3 1 6,079,049
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 48 4,962 21 4 4 4 4 5 1 6,108,188
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 170 6,151 30 55 247 9 5 3 1 6,138,080
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 87 7,611 208 10 24 38 42 4 1 6,358,910
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 85 6,635 14 3 75 27 9 1 1 6,269,859
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 84 6,478 83 317 682 17 28 22 3 6,205,159
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 90 4,321 6 4 0 4 4 2 4 6,199,825
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 43 1,872 4 4 4 4 7 2 1 5,719,932
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 24 4,330 7 4 4 4 4 1 1 6,227,614
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 24 3,573 70 7 7 51 9 2 1 6,036,851
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 34 6,511 30 0 115 30 6 13 3 6,330,671
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 36 3,785 28 30 90 4 14 1 1 6,049,058
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 3 2 5,823,775
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 30 5,274 26 16 107 3 4 20 33 6,725,076
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 31 5,140 19 23 101 38 13 3 1 6,404,089
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 70 2,622 40 68 197 32 4 2 1 6,156,805
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 91 3,243 324 35 167 48 13 4 2 2,545,818
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 56 2,116 11 11 7 11 4 1 1 506,926
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 65 4,043 11 12 7 7 4 1 1 416,557
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 112 5,188 11 11 7 7 4 1 1 454,038
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 79 6,605 0 0 7 7 4 2 2 425,861
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 112 5,693 15 11 7 7 4 2 1 357,888
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 48 4,391 11 11 8 7 4 4 1 405,561
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 147 7,278 0 6 10 72 15 2 2 392,039
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 6 7,571 7 11 7 7 4 2 2 345,053
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 82 5,504 11 11 8 7 4 7 3 312,933
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 124 4,362 11 11 7 7 4 3 1 394,278
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 56 6,693 46 11 9 7 11 1 1 406,678
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 112 6,988 11 11 7 7 4 2 2 444,142
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 50 2,453 11 11 7 7 4 1 15 190,823
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 68 5,674 11 11 7 7 4 4 2 445,855
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 74 4,998 20 11 2 0 4 2 1 357,790
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 40 4,294 95 11 8 8 5 4 1 422,940
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 103 5,504 51 15 108 23 6 1 1 353,519
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 54 6,517 11 11 7 7 4 1 1 289,937
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 35 4,514 15 11 5 7 9 3 1 333,854
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 138 5,543 11 11 7 7 4 1 1 274,474
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 6,900 11 11 8 7 4 1 1 371,931
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 60 3,683 19 11 7 7 4 2 1 333,159
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 181 3,918 17 11 7 37 4 1 1 417,804
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 37 5,737 29 3 12 3 26 4 1 379,166
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 12 3,725 7 0 0 7 0 3 2 261,888
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 140 5,161 11 11 7 7 4 3 2 413,269
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 28 7,064 17 11 2 10 29 3 2 397,455
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 58 6,610 11 11 8 7 4 2 3 340,360
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 1 1 114,135
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 24 0 13 1 1 0 6 1 1 100,135
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 16 0 14 1 1 0 6 2 2 112,444
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 4 2 100,201
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 95,848
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 29 0 13 1 1 0 6 5 1 106,308
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 3 1 99,068
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 18 0 16 1 1 0 6 1 1 98,206
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 3 2 100,293
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 1 1 103,049
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 36 0 13 1 1 0 6 2 1 117,571
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 29 0 13 1 1 0 6 1 1 98,633
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 32 0 13 1 1 0 6 1 1 101,450
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 96,509
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 29 0 13 1 1 0 6 1 1 104,728
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 23 0 13 1 1 0 6 3 2 95,640
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 43 0 15 1 1 0 6 3 1 115,997
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 21 0 16 1 1 0 6 3 1 98,482
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 95,112
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 1 1 94,416
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 3 1 121,683
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 96,096
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 93,999
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 98,294
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 95,969
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 97,494
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 44 0 14 1 1 0 6 1 1 105,493
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,364278,8862,2081,3444,462759666252214188,828,275