PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông tư 55 về điều lệ cha me hoc sinh 14/05/2015 [HyperLink19]
2 Quyết định 20/2013 ban hành quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh HD 14/05/2015 [HyperLink19]
3 Quyết định 05/2014 về việc sửa đổi quy định về dạy thêm học thêm 14/05/2015 [HyperLink19]
4 Thông tư 26/2009 quy định về mặc đồng phục và lễ phục 14/05/2015 [HyperLink19]
5 Công văn 1203 của SGD&ĐT chỉ đạo thực hiện việc mặc đồng phục của học sinh 14/05/2015 [HyperLink19]
6 Công văn 1168 của SGD&ĐT về việc chấn chỉnh lạm thu và tăng cường quản lý thu chi 14/05/2015 [HyperLink19]
7 Thông tư17/2012 ban hành quy định về dạy thêm học thêm 14/05/2015 [HyperLink19]
8 Hướng dẫn 238 về việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 14/05/2015 [HyperLink19]
9 Quyết định 14/2007 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học 14/05/2015 [HyperLink19]
10 tài liêu bồi dưỡng giáo viên 14/05/2015 [HyperLink19]
11 Chir thị số 36 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp 14/05/2015 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn số 26/HD ban tổ chức trưng ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp 14/05/2015 [HyperLink19]
13 Quyết định số 06/2006 của bộ nội vụ về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên 16/05/2015 [HyperLink19]
14 Quyết định số 1221/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định vệ sinh trường học 16/05/2015 [HyperLink19]
15 Quyết định số 27/2005 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 16/05/2015 [HyperLink19]
16 Công văn số 7880 của BGD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục PT 16/05/2015 [HyperLink19]
17 Nghị định 54/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 16/05/2015 [HyperLink19]
18 Công văn 3040 của BGD&ĐT về hướng dẫn một số điều trong quy chế đánh giá xếp loại giáo viên 16/05/2015 [HyperLink19]
19 Thông tư 41/2010 của BGD&ĐT ban hành điều lệ trường Tiểu học 16/05/2015 [HyperLink19]
20 Công văn 1326 của sở GD về việc đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn 16/05/2015 [HyperLink19]
123